Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 8

Terminy rekrutacji

Krok 1

21 maja – 20 czerwca 2018 r. do godz. 12:00
Wejdź na stronę lodz.e-omikron.pl i samodzielnie załóż swoje konto w Systemie.

Wpisz dane osobowe (pamiętaj o numerze telefonu do Ciebie i rodziców). Zapisz swój identyfikator (login) i hasło do konta! Będziesz go potrzebować aby wpisać swoje oceny, punkty z egzaminu i/lub dokonać innych zmian na koncie.

Następnie wybierz szkoły i klasy, do których chcesz się dostać oraz ułóż swoją listę preferencji. Pamiętaj, aby ustawić właściwą kolejność klas i sprawdzić przed zatwierdzeniem.

Wydrukuj wniosek z Systemu i daj rodzicom (lub prawnym opiekunom) do podpisu (wystarczy podpis jednego z nich).

Podpisany wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami przynieś tylko do szkoły pierwszego wyboru najpóźniej do 20 czerwca 2018 r. do godz. 12:00. Jeśli masz jakieś wątpliwości możesz przyjść lub zadzwonić do nas – pomożemy Ci założyć konto i dopełnić reszty formalności.

Kiedy zrobić badania? Bez ważnych badań lekarskich nie możemy przyjąć cię do szkoły :( Zapraszamy do szkoły od 22 czerwca do 13 lipca po skierowanie na badania – można je wykonać wcześniej, a przynajmniej umówić sobie termin badań.

Jakie załączniki można dołączyć do wniosku?

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas przyjmowania do szkół brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W Systemie są odpowiednie oświadczenia które należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do wniosku.

Krok 2

22 czerwca – 26 czerwca 2018r. do godz. 12:00

Kandydaci przynoszą poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego TYLKO do szkoły 1. wyboru, aby szkolna komisja rekrutacyjna mogła dokonać weryfikacji. Bez takiej weryfikacji kandydat wypada z systemu rekrutacji czyli nie dostaje się do żadnej szkoły!

12 lipca do godz. 12:00

Wywieszenie listy zakwalifikowanych do szkoły.

Krok 3

12 lipca od godz. 12.00 – 19 lipca 2018r. do godz. 12.00


Wszyscy Kandydaci umieszczeni na liście zakwalifikowanych donoszą następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie(skierowanie na bezpłatne badania należy pobrać w sekretariacie uczniowskim)
 • kartę zdrowia otrzymywaną w gimnazjum lub przychodni rejonowej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej jeśli Kandydat taką opinie posiada.
 • 6 zł na dzienniczki zajęć praktycznych (tylko klasy Szkoły Branżowej I stopnia oraz technik pojazdów samochodowych)
 • Złożenie wyżej wymienionych dokumentów jest potwierdzeniem woli nauki w danej szkole. Jeśli nie złożysz tych dokumentów w terminie do 19 lipca 2018r. do godz. 12.00 zostajesz skreślony z listy przyjętych! Przyjdź wcześniej i nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę!

  20 lipca do godz. 12.00
  Wywieszenie listy przyjętych do szkoły.

Jeśli masz jakieś pytania - zadzwoń pod numer tel. 42 681 13 83 w.12 lub w.20.Jeśli nie dostaniesz się do naszej szkoły, a chcesz z nami być ;) zawsze możesz przyjść i zapytać się o wolne miejsca.

Zapraszamy!!!
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: