Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 23

Zasady rekrutacji

§1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/21 do publicznych szkół ponadpodstawowych określa się następujące terminy:

Szkoły ponadpodstawowe

01

Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych; w naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z trzech szkół ponadpodstawowych, rozpoczynając od oddziału do którego chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. godz. 15:00
oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 22 lipca 2020 godz. 12:00 do dnia 27 lipca 2019 r. godz. 15:00.

02

Możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji kandydata ( wymaga odblokowania konta w szkole pierwszego wyboru i ponownego złożenia wniosku) – od dnia 19 czerwca 2020r. do dnia 22 czerwca 2020 r. do godz. 15:00.

03

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od dnia 26 czerwca 2020r. do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00.

04

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz informacji ze świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE, w tym dokonanie przez przewodniczacego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem okoliczności wskazanych w oświadczeniach wraz z poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta tych okoliczności na bieżąco
do dnia 10 lipca 2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 14 sierpnia 2020 r.

05

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 13 lipca 2020 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 17 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00.

06

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole od dnia
11 maja 2020r. do dnia 14 lipca 2020 do godz.15.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 22 lipca 2020 r. - do dnia 18 sierpnia 2020r. do godz. 15:00.

07

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami od dnia 13 lipca 2020 r. godz. 12:00 do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 17 sierpnia 2020 r. godz. 12:00 do dnia 21 sierpnia 2020 r. godz. 12:00.

08

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 21 lipca 2020 r. do godz. 14:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24 sierpnia 2020r. do godz.14.00

09

Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole do dnia 21 lipca 2020 r. od godz. 15:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, nie później niż do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00.

10

Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do dnia 22 lipca 2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 25 sierpnia 2020 r.

11

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do dnia 28 lipca 2020 r. lub w rekrutacji uzupełniającej do dnia 25 sierpnia 2020r.

12

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

14

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Terminy podane w oparciu o zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 
TECHNIKUM nr 22 na podbudowie szkoły podstawowej  5 – letnie

 • technik pojazdów samochodowych -brane pod uwagę oceny z: (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
 • technik mechatronik - brane pod uwagę oceny z: (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)

                        oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 22 na podbudowie szkoły podstawowej  3 - letnia

 • kierowca mechanik - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie)
 • mechanik motocyklowy - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie)
 • elektromechanik pojazdów samochodowych - brane pod uwagę oceny z: (języka polskiego, języka obcego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie)
 • blacharz samochodowy - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie)
 • mechatronik - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki,wiedzy o społeczeństwie)
                                     oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach, a także laureaci olimpiad dla gimnazjów, szkół podstawowych oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadpodstawowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

Dwa ważne dokumenty do zapoznania i pobrania - klauzule dotyczace rekrutacji uczniów.

media/attachments/2020/03/12/klauzula-rekrutacja-uczniwn.pdf

Dwa ważne dokumenty do zapoznania i pobrania - klauzule dotyczace rekrutacji uczniów.

media/attachments/2020/03/12/klauzula-rekrutacja-uczniwn.doc
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: